Omsorg

SoL (Socialtjänstlagen)

Om du inte själv kan tillgodose dina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL). Bistånd enligt socialtjänstlagen ska vara individuellt utformade.

LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)

ersättas av - För vissa personer med funktionsnedsättningar kan det bli aktuellt att söka stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Lagen vänder sig till dig som har varaktiga funktionsnedsättningar och behov av stöd och service.
Insatser enligt LSS kan ges endast om du själv eller din legale företrädare begär det. Enligt lagen finns 10 insatser att ansöka om.  

Bostadsanpassning

Om du är funktionshindrad kan du ansöka Bostadsanpassningsbidraget som är till för att göra det möjligt för dig med funktionsnedsättningar att leva ett självständigt liv i den egna bostaden. Bidraget ges för anpassning av bostadens fasta funktioner för att t ex klara av att ta sig in och ut ur bostaden, förflytta sig inom bostaden, laga mat och sköta sin hygien.

Färdtjänst

Om du på grund av funktionsnedsättning har väsentliga svårigheter att resa med allmänna kommunikationsmedel kan du genom färdtjänst få resa med taxi alternativt specialfordon med plats för rullstol, till ordinarie SL-priser.

Riksfärdtjänst

Om du på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning måste resa på särskilt kostsamt sätt kan du genom riksfärdtjänst få resa med taxi, specialfordon, tåg eller flyg till en avgift som motsvarar normala resekostnader med allmänna färdmedel. Regeringen beslutar om dessa avgifter. Behöver du en ledsagare kan du också få den personens kostnad betald genom riksfärdtjänsten. Du ska kunna styrka behovet genom ett läkarintyg.

Målgrupp:Barn och unga