Ditt val – vård och omsorg

Du som bor i Norrtälje kommun kan välja vem som ska ge dig vård och omsorg. I kundvalet bestämmer du vem som ska komma hem till dig och utföra tjänster. I vårdvalet väljer du vart du vill vända dig för att söka vård.

Ditt val - Vårdval

Vårdval innebär att du kan välja vilken utförare du vill gå till. Inom vårdvalet kan du välja

 Områden som omfattas av vårdvalet:

 • Vårdcentral
 • Barnavårdscentral
 • Logoped
 • Fotsjukvård
 • Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH)
 • Specialicerad palliativ slutenvård (SPSV) 

Remiss krävs till logoped och fotsjukvård

För att uppsöka en logoped eller fotsjukvård krävs en remiss från en läkare.

Fördelar med att göra ett aktivt val av vårdcentral

Det finns många fördelar med att bestämma sig för en specifik vårdcentral. Varje utförare ska kunna erbjuda:

 • Hälsosamtal för dig som är över 75 år.
 • Förebyggande, motiverande samtal som ett led i att förbättra din hälsa.
 • Psykosociala insatser, som till exempel kuratorer, för dig med symptom på ångest, depression och utbrändhet.
 • Fungerande samverkansformer med utförare inom hemtjänst, hemsjukvård och hemrehabilitering för att ingen ska riskera att falla mellan stolarna.

Om du av olika skäl inte vill bestämma dig för en särskild vårdcentral, är du ändå garanterad vård på den vårdcentral du vill uppsöka.

Så gör du för att välja

För att välja en specifik vårdcentral eller barnavårdscentral fyller du i dina personuppgifter på aktuell blankett,dessa kan du få från den husläkare di vill bli listad hos.

Du kan även ange om du vill ha en särskild husläkare. Det går även att byta vårdcentral samt barnavårdcentral på Vårdguiden. 

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje och Sjukvårds- och omsorgskontoret ansvarar för uppföljning

Det är, nämnd och kontor som har ansvar för att säkerställa att utförarna uppfyller de villkor som ställs. Uppföljning sker regelbundet. Utförarna är fristående företag, där Vårdbolaget TioHundra AB är ett av dem.

 

Ditt val - Kundval

Kundvalet innebär att du själv väljer vilka som ska komma hem till dig.

Du som har ett biståndsbeslut om hemtjänst, trygghetslarm eller ett bedömt behov av basal hemsjukvård och/eller hemrehabilitering kan själv välja vilka som ska utföra dessa tjänster.

Det finns alltid ett ickevalsalternativ enligt en turordningsmodell. Det betyder att om du inte kan – eller inte vill – välja så får du din insats från den utförare som står på tur.

Om du har rätt till olika insatser, till exempel hemtjänst och hemrehabilitering, behöver du ändå bara göra valet vid ett tillfälle eftersom det kommer att bli samma utförare för båda dina insatser.

Om ni är två personer i hushållet, som båda får insatser i form av hemtjänst, eller basal hemsjukvård eller hemrehabilitering måste ni enas om samma utförare.

Det här ingår i kundvalet

 • Hemtjänst utifrån biståndsbeslut enligt socialtjänstlagen (SoL), dagtid mellan klockan 07.00 - 22.00. Övrig tid utförs alla insatser av annan utförare.
 • Basal hemsjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL), dagtid mellan klockan 07.00 -17.00. Övrig tid utförs alla insatser av annan utförare.
 • Hemrehabilitering enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) måndag - fredag tid mellan klockan 08.00 -17.00.

Den utförare du väljer är beredd att påbörja sitt arbete tidigast inom 24 timmar efter att beställningen gjorts av biståndshandläggare eller legitimerad personal.

Hemtjänst

Hemtjänst är till för dig som på grund av ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp hemma, med olika service- eller omvårdnadsinsatser. För att få hemtjänst ska du göra en ansökan så att dina behov kan utredas tillsammans med en biståndshandläggare. Hemtjänsten anpassas efter ditt behov och ska hjälpa dig att känna dig trygg i ditt eget hem.

Basal hemsjukvård

Basal hemsjukvård sker efter läkares eller sjuksköterskas bedömning och är varaktig vård som ges i hemmet. Vården utförs av legitimerad sjuksköterska och av hemtjänstpersonal på sjuksköterskans delegation.

Hemrehabilitering

Hemrehabilitering kan erbjudas då arbetsterapeut eller sjukgymnast bedömer att du har bättre förutsättningar att uppnå dina rehabiliteringsmål genom insatser i hemmet jämfört med på en rehabiliteringsmottagning.

Om du bedöms vara i behov av hemrehabilitering kan utföraren även skriva ut hjälpmedel till dig. Det är även till Hemrehabiliteringen du vänder dig för att få hjälp vid en ansökan om bostadsanpassning.

Vård- och omsorgsgivare

Efter noggrann prövning godkänns utföraren av Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje, som har det yttersta ansvaret att se till att tjänsterna utförs enligt de höga krav som ställts.

Hur går valet till?

Hemtjänst
När det är dags för dig att välja utförare för hemtjänst ska du kontakta biståndshandläggaren.

Basal hemsjukvård
Har du hemtjänst och behöver basal hemsjukvård hjälper utföraren dig att även få den hjälp du behöver. Har du inte redan kontakt med någon kundvalsutförare ska du först vända dig till din husläkare, som kan bedöma om du behöver basal hemsjukvård.

Hemrehabilitering

Har du hemtjänst hjälper utföraren dig att även få den hemrehabilitering du behöver. Har du inte redan kontakt med någon kundvalsutförare kan du själv vända dig till en och berätta om ditt behov utan remiss.

Omval

Vill du göra ett nytt val och har hemtjänst ska du meddela din biståndshandläggare att du vill byta utförare.

Har du enbart basal hemsjukvård och/eller hemrehabilitering kan du kontakta den utförare du vill byta till som hjälper dig att göra ett nytt val. Den utförare du har ska också kunna hjälpa dig att få den information du behöver för att kunna göra ett nytt val.

Avgifter

Oavsett vilken utförare du väljer är avgiften densamma. Sjukvårds- och omsorgskontoret ansvarar för avgifterna av hemtjänsten, vilka årligen fastställs av kommunfullmäktige. Basal hemsjukvård och hemrehabilitering är alltid kostnadsfri.

Har du frågor?

Hemtjänst: Kontakta Sjukvårds- och omsorgskontoret och be att få tala med en biståndshandläggare via Norrtälje kommuns växel telefon 0176-710 00.

Basal hemsjukvård och hemrehabilitering: Kontakta din husläkare, distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut.