Socialpsykiatri

Socialpsykiatri – stöd i det dagliga livet 

Du som är vuxen och har psykiska funktionsnedsättningar kan beviljas stöd i det dagliga livet, i och utanför bostaden, samt hjälp med att finna en meningsfull sysselsättning.

Du som inte själv kan tillgodose dina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Biståndet skall utformas på ett sådant sätt att du tillförsäkras enskälig levnadsnivå och att det stärker din möjlighet att leva ett självständigt liv. Alla insatser skall utformas i form av hjälp till självhjälp Du som inte själv kan tillgodose dina behov, eller få dem tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL).. Du får din ansökan prövad utifrån sina behov.

Vill du ansöka om, eller förändra tidigare biståndsbeslut så ska du vända dig till din biståndshandläggare. Besluten prövas enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Upplever du brister i utförandet av de beviljade insatserna så kan du vända dig till din biståndshandläggare.

Boendestöd

De insatser som ges av boendestödsgruppen är individuellt anpassade och inriktade på att ge stöd för att bibehålla och skapa en fungerande tillvaro för dig.

Det kan innebära stöd i att sköta det egna boendet, stöd i kontakter med sjukvård och myndigheter, social träning samt stöd i att kunna delta i någon typ av sysselsättning eller fritidsintresse. Insatserna skall vara utformade så att de motverkar isolering och ökar möjlig-heterna till ett självständigt liv.

Bostad med särskild service

Särskilt boende beviljas dig med psykisk funktionsnedsättning som har omfattande behov av stöd och service och vars behov inte kan tillgodoses på annat sätt.

I Norrtälje kommun finns gruppboenden och stödboenden för dig med psykisk funktionsnedsättning. Gruppboende är bemannat med personal dygnet runt och stödboende har en något mindre bemanning. I vissa fall kan det även bli aktuellt med placering på HVB-hem för en kortare period.

Daglig sysselsättning

Daglig sysselsättning finns på flera platser i kommunen. Det finns olika grupper med inriktningar som till exempel datorer, hantverk, matlagning och bilvård. Det finns även möjlighet till praktikplats på olika företag i kommunen. För att delta i gruppverksamhet eller praktik krävs ett biståndsbeslut av handläggare.

I Hallstavik och Norrtälje finns även två träffpunkter med caféverksamhet som är öppna för alla. Här krävs inget biståndsbeslut för att få delta.

Kontaktperson

För dig som saknar socialt kontaktnät finns möjligheten att ansöka om en kontaktperson. Uppdraget som kontaktperson innebär att du medverkar till att en person med funktionsnedsättning kommer ut i samhället och i kontakt med andra människor. En viktig uppgift är att bryta den enskildes isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet.

Det krävs ingen formell utbildning för åta sig uppdrag som kontaktperson. Rekrytering av kontaktperson görs av socialsekreterarna på Socialkontoret. Kontaktuppgifter finner du till höger.  

I Norrtälje kommun

För vuxna och äldre med behov av psykiatriskt vård finns hänvisas till TioHundra vårdbolaget i Norrtälje kommun. Du kan få hjälp med till exempel depression, ångest, manodepressiv sjukdom och kognitivt stöd.

Anhörigstödjare

Du som är anhörigvårdare kan få råd och stöd av anhörigkonsulenten samt hjälp att komma i kontakt med övrig sjukvård och intresseorganisationer. Kontaktuppgifter finner du till höger.

Avgifter och debitering

Vid frågor beträffande avgifter och fakturor är du välkommen att kontakta avgiftshandläggaren. Kontaktuppgifter finner du till höger.

Psykiatri

 Psykiatrisk behandling och vård utförs av vårdbolaget TioHundra AB och Stockholms läns landstings psykiatriska verksamheter. Information om psykiatrins verksamheter finns bland annat på Vårdguidens hemsida.Kontaktuppgifter finner du till höger.

Mer information samt öppettider och kontaktuppgifter hittar du via länken under Vård- och omsorgsgivare till höger på sidan.

 

Målgrupp:Äldre

Kontakt

Kontakt handläggare socialpsykiatri:
mån-fre 8.30-9.30

Handläggare / Socialpsykiatri

Ansök helst via blanketten nedan.

Kontakt med avgiftshandläggare:
Avgiftshandläggare

Kontakt:
Socialsekreterare